Please return following links to the footer:
Designed by Seychelles Wedding Offers, thanks to: Diety, JDis.co and SJThemes.com
O nas

O nas

Z aledwie 22 domy i około400 osób,to My – Wspólnota Mieszkańców ulicyAugustaCieszkowskiego. Jesteśmy bardzo różni, mamy różnedoświadczenia, zawody i „pomysły na życie”. Łączynas nietylko bliskość miejsca zamieszkania, ale wola aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu i dobrym sąsiedztwie.

D latego zrodziła się inicjatywa uporządkowania wielu spraw, aby żyłosię nam tutaj lepiej, bezpieczniej, przyjemniej.Dlatego powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy AugustaCieszkowskiego . Dlatego podejmujemy nowe inicjatywy i działania .Ważne i budujące jest to, że włączają się w nie kolejne Osoby, bo każdymoże coś zrobić dla siebie i sąsiadów.I nic tak nie łączy i mobilizuje ludzi jak wspólne, dobrecele i zadania.

W
pierwszej kolejności chcemy zająć się wyglądem naszej ulicy: naprawąjezdni, chodników, fasad i czystością obejść najbardziejzaniedbanych domów. Będziemy dążyć do radykalnegoograniczeniaruchy ciężkich samochodów i autobusów, docelowo całkowitego zamknięcia ulicy Cieszkowskiego dla ruchu tranzytowego.

R ównocześnie chcemy pracować na rzeczprzywrócenia naszejulicy jej dawnego klimatu i urody; większej dbałości iwspółodpowiedzialności za miejsca naszego zamieszkania, ichkulturę materialną i historię kolejnych pokoleń mieszkańców. Widzimy też potrzebę odbudowania dobrychwzorów i kultury życia sąsiedzkiego.
Nie działamy sami, mamy wielu przyjaciół isojuszników.Już współpracujemy z instytucjami Miasta: MiejskimKonserwatoremZabytków; Architektem Miasta; Zarządem DrógMiejskich iKomunikacji Publicznej; Administracją Domów Miejskich,których obowiązkiem jest dbałość o stan naszych ulic,zwłaszczatych -jak ulica Augusta Cieszkowskiego – będących świadectwem miejskiejkultury i historii. Wiemy już, że współpraca ta może i musibyć bardziej owocna.

U lica Augusta Cieszkowskiego należy do najpiękniejszych inajcenniejszych zespołów urbanistycznych Bydgoszczy . Wymagawięc szczególnej opieki i ochrony, tak ze strony instytucji,jaki nas jej mieszkańców. Podejmujemy świadomie to zadanie i działając wspólnie z pewnością sprostamy mu.

P atronuje nam sam August Cieszkowski ojciec „filozofiiczynu” i mądrej miłości ojczyzny –także tejlokalnej. Jegopostać i opiekuńczego ducha jej idei będziemy symbolicznie świętować każdego roku we wrześniu – z okazji rocznicy urodzin .

M amy nadzieję, że ta strona internetowa (i szerzej:różnorodnemożliwości jakie daje Internet) uczyni tę współpracę ikomunikację ciekawszą oraz bardziej owocną.