Please return following links to the footer:
Designed by Seychelles Wedding Offers, thanks to: Diety, JDis.co and SJThemes.com
Statut

Statut

 

Statut
Stowarzyszenia Mieszkańców ulicy Augusta Cieszkowskiego (SMAC) w Bydgoszczy
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1

„Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy AugustaCieszkowskiego w Bydgoszczy” zwane jest dalej„Stowarzyszeniem” lub w skrócie  SMAC, jestzrzeszeniem zarejestrowanym  i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną.

§2

1.    SMAC jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym,skupiającym  na zasadzie dobrowolności wspólnotęmieszkańców ulicy Cieszkowskiego oraz Osoby i instytucje aktywnie wspierające realizację celów Stowarzyszenia.
2.    Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miastoBydgoszcz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§3

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak (logo) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jegoczłonków i sympatyków. Dla lepszej realizacjicelów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II    Cele i  działania Stowarzyszenia

§6

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie,organizowanie i wspieranie  wszelkich działań dla ochrony iwzrostu walorów urbanistyczno-architektonicznych; kulturowych;artystycznych i historycznych ulicy Augusta Cieszkowskiego w Bydgoszczy.
W szczególności  zamierzamy doprowadzić do naprawynawierzchni ulicy i chodników, naprawy kanalizacji ściekowej,ograniczenia, a następnie  wyprowadzenia, ruchu samochodowego;poprawy estetyki i czystości ulicy i jej zaplecza, estetycznegozagospodarowanie  ogródków przed domami igruntownego odnowienia, a docelowo odtworzenia wszystkich elementów domów, ich  otoczenia i zaplecza.
Celem stowarzyszenia jest też:

a)    Aktywizacja  i integracja wspólnotymieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego, wspieranie postaw izachowań służących dbałości o otoczenie; samorządności; odpowiedzialności, współpracy, otwartości i tolerancji.
b)    Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań  kulturalnych, wspieranie tradycji i kultury secesji Bydgoskiej.
c)    Działalność promocyjna; informacyjna; wydawnicza związana z ideami Stowarzyszenia.
d)    Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami realizującymi podobne jak Stowarzyszenia cele.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez:

1.    Inicjowanie, koordynację  i realizacjęprojektów i  programów restauracji i rewitalizacjiulicy i poszczególnych jej elementów (jezdni,domów, ogrodów, chodników, ogrodzeń, detali architektonicznych, itd.).
2.    Działania aktywizujące i promocyjne poprzezprzygotowywanie i wydawanie publikacji, debaty publiczne, organizację konferencji, działania promocyjne, oświatowe, imprezy kulturalne.
3.    Organizację każdego roku  w połowiewrześnia  z okazji urodzin  Patrona ulicy – Święta Ulicy Augusta Cieszkowskiego.
4.    Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
5.    Doradztwo i pomoc oraz szkolenia członkówstowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia.
6.    Współdziałanie z organizacjami iinstytucjami działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia.  W tym Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
7.    Pozyskiwanie przyjaciół;dobrodziejów i sponsorów na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
8.    Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
9.    Inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć statutowych.

 

Rozdział III  Członkowie Stowarzyszenia

 

§8

Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoprawni  Mieszkańcy ulicy Cieszkowskiego  oraz aktualni właściciele i użytkownicy firm; nieruchomości i lokali  przy ul Cieszkowskiego (adres), którzy pisemnie wyrażą  akces do Stowarzyszenia.

§9

Członkiem Zwyczajnym  Stowarzyszenia może być także osoba fizyczna, pełnoletnia,  o pełnej  zdolności prawnej, która cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz przedstawi rekomendację co najmniej trzech członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską (wymóg rekomendacji nie dotyczy członków założycieli).

§10

1.    Członkiem Wspierającym  może być  każda  Osoba prawna, która  działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela i  która zgłosi na piśmie akces do Stowarzyszenia.
2.     Członkiem Wspierającym  może być  na tej samej podstawie każdy były mieszkaniec ulicy Augusta Cieszkowskiego  w Bydgoszczy, który mieszkał na niej nie krócej  niż 1 rok
3.    Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym oraz brać udział w pracach Stowarzyszenia.
4.    Członek wspierający nie ma prawa wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§11

1. Do przyjmowania Członków  i Członków Wspierających w poczet Stowarzyszenia  uprawniony jest  w formie uchwały, Zarząd Stowarzyszenia.
2. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania  Członków.
3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§12

Członkowie Stowarzyszenia, poza członkami wspierającymi, mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2. Uczestniczyć w zebraniach z głosem decydującym;
3. Tworzyć zespoły problemowe (zadaniowe).  Przynależność do jednego z zespołów nie wyklucza możliwości przynależenia do innego zespołu.

§13

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. Realizować cele statutowe Stowarzyszenia;
2. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§14

1. Przynależność członka ustaje w razie:
•    dobrowolnego wystąpienia z Stowarzyszenia złożonego na piśmie,
•    wykluczenia  ze Stowarzyszenia,
•    skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
•    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
•    rozwiązania Stowarzyszenia;
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej z powodu naruszania przez członka postanowienia Statutu lub niegodnego zachowania narażającego  dobre imię Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia zainteresowanemu członkowi.
3. Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia lub nie opłaca składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy.

 

Rozdział IV WŁADZE  Stowarzyszenia

 

§15

Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie Członków
2.    Zarząd
3.    Komisja Rewizyjna
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§16

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1.    Zmiana i uchwalanie statutu.( większością 51 % głosów)
2.    Uchwalenie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.
3.    Wybór i odwołanie Prezesa („Augusta”), członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
4.    Ustalenie wysokości składek członkowskich.
5.    Uchwalanie regulaminów: Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji
6.    Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach  Stowarzyszenia.
7.    Wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie przez Zarząd majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
8.    Tworzenie  i rozwiązywanie stałych  sekcji (komisji)  problemowych
9.    Rozwiązanie Stowarzyszenia (większością  ¾ głosów).
10.     Przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności  Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi.

§17

Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez  Zarząd  przynajmniej 1 raz w roku.
w wigilię Święta ulicy Augusta Cieszkowskiego (urodziny patrona) tj.  11 września

Na co dzień Stowarzyszenie pracuje w zespołach roboczych i komisjach

§18

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
1.    Na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia;
2.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3.    Na wniosek organu nadzorującego.

 

 

§19

Walne Zebranie Członków zwołuje się na podstawie pisemnego powiadomienia członków Stowarzyszenia.

§20

1.    O terminie, miejscu i porządku obrad członkowiepowinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia;
2.    W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć bez prawa głosu:
•    członkowie wspierający
•    osoby zaproszone przez Zarząd

§21

1.    Walne Zebranie Członków jest zdolne dopodejmowania uchwał, jeżeli w zebraniu bierze udział przynajmniejpołowa ogólnej liczby czynnych   członków Stowarzyszenia.
2.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadajązwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej
3.    Decyzje  Walnego Zebrania mogą równieżbyć podejmowane w drodze pisemnych konsultacji poprzedzonych kampaniąinformacyjną poprzez Internet (strona WWW Stowarzyszenia.  Zasadytego trybu konsultacji i podejmowania decyzji przedstawia oddzielny regulamin.